นัดหมายเข้าบริการ

เราอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการของคุณ
ไม่ต้องรอต่อคิวเป็นเวลานานเมื่อคุณมาถึงสามารถเข้ารับบริการได้ทันที
สะดวก รวดเร็ว และคุณสามารถบริหารเวลาได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เตรียมเอกสาร 4 อย่าง

ใบเคลม ตารางกรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ ใบขับขี่

ติดต่อเรา

เข้ารับตรวจความเสียหายก่อนนัดวันซ่อม

เข้ารับบริการ

มาตามวันเวลาที่เรากำหนดเพื่อเข้ารับบริการ